logotyp

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název
 • Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je obec Záchlumí, IČO:00573621, se sídlem Záchlumí 17, 349 01 Stříbro

Příspěvková organizace je zřizována jako mateřská škola.

Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění všestranné péče o děti předškolního věku způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy.

Příspěvková organizace je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízena za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona.

Příspěvková organizace je spádovou mateřskou školou ve smyslu § 34a odst. 2 školského zákona, jejíž školský obvod je tvořen, dle § 179 odst. 3 ve spojení s § 178 odst. 2 písm. a) školského zákona, územím obce Záchlumí, Cebiv a Slavice.

3. Organizační struktura

Ředitelka: Mgr. Veronika Zíková
Učitelka: Mgr. Lenka Kodimová, Katarína Váchová
Asistent pedagoga: Katarína Váchová, Alena Malá
Vedoucí školní jídelny: Alena Malá
Kuchařka: Sylva Kahovcová

4. Kontaktní spojení
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  • oficiální

            Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace

            Záchlumí č.p. 1
            349 01 Záchlumí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • oficiální

            Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace

            Záchlumí č.p. 1

            349 01 Záchlumí

 • 4.3 Úřední hodiny
            Po domluvě s ředitelkou školy
 • 4.4 Telefonní čísla
  • pevná linka: 374 622 746
  • mobil: 773 826 911
 • 4.6 Adresa podatelny
  • oficiální
  • Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace

                       Záchlumí č.p. 1

                       349 01 Záchlumí

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

                        materinkazachlumi@zachlumi.cz

 • 4.8 Datová schránka
                        dx7a3yr

5. Případné platby lze poukázat

            Číslo účtu: 123- 5913740217, kód banky: 0100

6. IČO
 • 13975285
7. Plátce daně z přidané hodnoty
 • Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace  není plátcem DPH
8. Dokumenty
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program
Školní řád
Dokumenty
Rozpočet

9. Žádosti o informace

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně
 2. písemně

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • Označení („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Musí v ní být sděleno, kterému povinném subjektu je určena.
 • Musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. U právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • Musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost dle zákona 106/1999 Sb. či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

 • ústně – v sídle organizace příspěvkové organizace či telefonicky
 • písemně – osobní podání v sídle organizace příspěvkové organizace nebo poštou na adresu sídla organizace příspěvkové organizace:
        Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace
        Záchlumí č.p  1
        349 01 Záchlumí
        e-mailem: materinkazachlumi@zachlumi.cz
        datovou schránkou: dx7a3yr
        telefonicky na tel. čísle: 374 622 746 nebo 773 826 911

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon – https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání – https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14

Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování – https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107

 • 11.2 Vydané právní předpisy

Mateřská škola vydané právní předpisyydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny.

 • V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace
Záchlumí č.p. 1
34901 Stříbro

Mateřská škola : +420 374 622 746 /+420 773 826 911

Email: materinkazachlumi@zachlumi.cz

Školní jídelna: +420 773 826 911

Ředitelka školy : Veronika Zíková

IČO: 13975285
datová schránka: dx7a3yr

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek.
Publicita


Domů

Created by © 2022 - 2024ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign