logotyp

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 • 1. Název
 • Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace
 • 2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je obec Záchlumí, IČO:00573621, se sídlem Záchlumí 17, 349 01 Stříbro

Příspěvková organizace je zřizována jako mateřská škola.

Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění všestranné péče o děti předškolního věku způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy.

Příspěvková organizace je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízena za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona.

Příspěvková organizace je spádovou mateřskou školou ve smyslu § 34a odst. 2 školského zákona, jejíž školský obvod je tvořen, dle § 179 odst. 3 ve spojení s § 178 odst. 2 písm. a) školského zákona, územím obce Záchlumí, Cebiv a Slavice.

 • 3. Organizační struktura

 

 • 4. Kontaktní spojení
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  • oficiální

Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace

Záchlumí č.p. 1
349 01 Záchlumí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • oficiální

Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace

Záchlumí č.p. 1

349 01 Záchlumí

 • 4.3 Úřední hodiny
 • 4.4 Telefonní čísla
  • pevná linka: 374 622 746
  • mobil: 773 826 911
 • 4.5 Adresa internetových stránek
 • 4.6 Adresa podatelny
  • oficiální
  • Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace

                       Záchlumí č.p. 1

                       349 01 Záchlumí

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

                        materinkazachlumiachlumi.cz

 • 4.8 Datová schránka
 • dx7a3yr
 • 5. Případné platby lze poukázat

            Číslo účtu: 123- 5913740217, kód banky: 0100

 • 6. IČO
 • 13975285
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
 • Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace  není plátcem DPH
 • 8. Dokumenty
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program
Školní řád
Organizační struktura
Vnitřní předpisy
Rozpočet
Formuláře

 • 8.2 Rozpočet
 • 9. Žádosti o informace
 • 10. Příjem podání a podnětů
 • 10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání:
telefonicky
osobně v kanceláři školy

Písemné podání:
žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
předmět žádosti
způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
datum a podpis

 

 • 10.2. Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje – prostřednictvím ředitelky školy.

 • 10.3. Formuláře

viz Dokumenty ke stažení

 • 10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

 • 11. Předpisy
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Na portálu veřejné správy portal.gov.cz

 • 11.2 Vydané právní předpisy

Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

 • 12. Úhrady za poskytování informací
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
 • 13. Licenční smlouvy
 • 13.1 Vzory licenčních smluv
 • 13.2 Výhradní licence
 • V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14.1. Rozsudky
 • 14.2. Výdaje na soudy
        15. Výroční zpráva MŠ za rok 2022/2023
Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace
Záchlumí č.p. 1
34901 Stříbro

Mateřská škola : +420 374 622 746 /+420 773 826 911

Školní jídelna: +420 773 826 911

Ředitelka školy : Veronika Zíková


IČO: 13975285
datová schránka: dx7a3yr
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Publicita


Domů

Created by © 2022 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign