logotyp

Vnitřní řád mateřské školy

Tento dokument podává zákonným zástupcům dětí základní informace o provozu školy a doplňuje některá ustanovení školního řádu.

Výchovná koncepce školy:
Školní vzdělávací program mateřské školy Záchlumí "Pojďme jako včelka květ, objevovat celý svět" je veřejný dokument a je k dispozici u ředitelky školy.  Z pedagogického hlediska jde o program zaměřený a orientovaný na dítě a na vytvoření prostředí, které je pro něho stimulující a přirozené.
Program je zaměřen na individuální přístup ke každému dítěti, na integrované učení hrou a vítá aktivní účast rodiny. Složení třídy je heterogenní. Jako jeden z mála programů dokázal aplikovat tezi, že „každá lidská bytost je jedinečná, učí se a pracuje individuálním způsobem“.

Provoz školy: začíná v 6.15 a končí v 15.45 hodin.
Budova se od 8:00 do 12.00 a od 12:30 do 14.30 hodin z bezpečnostních důvodů uzamyká. Zákonní zástupci musí při vstupu do "mateřinky" zvonit.
Evidence dětí: 
Při nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci potvrdí a upřesní třídní učitelce údaje v evidenčním listu dítěte (jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností a telefonická spojení).
Nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon, zaměstnání, změnu zdravotního stavu dítěte, zdravotní pojišťovny, změnu rodinných poměrů atd.).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Příjímání dětí: 
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od tří do šesti let.
Ředitelka se při zápisu dětí do MŠ řídí stanovenými kritérii pro přijímání dětí, která jsou veřejně přístupná na informačních tabulích pro rodiče v šatně dětí.
Zapsané děti docházejí do mateřské školy pravidelně.

Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě učitelce osobně. Teprve potom mohou opustit MŠ.
Dítě nesmí chodit do mateřské školy samo!
Učitelka zodpovídá pouze za děti, které řádně převzala. Při předávání dítěte musí rodiče hlásit každou změnu zdravotního stavu.
Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé.
Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Nemocné dítě nemůže být přijato do kolektivu.

Příchod dítěte do mateřské školy je časově omezen uspořádáním dne.
Ranní příchod dítěte – nejpozději do 8.00 hod.
Přijetí dítěte během dne je možné a to po předchozí domluvě rodičů s učitelkou.

Odchod dítěte z mateřské školy je časově omezen uspořádáním dne.
Děti mohou odcházet po obědě v době 12.00-12.30 hod.
Všechny děti, které si rodiče nestačí vyzvednout, jdou odpočívat, následně ti, kteří neusnou mají svůj program až do 14.00 hod. Dále lze děti vyzvedávat od 14.00 hod.
Děti jsou předávány pouze zákonným zástupcům nebo starším sourozencům pověřeným písemnou dohodou nebo jiné osobě, která bude mít písemné pověření rodičů s datem a jejich podpisem.

Omezení pro přivádění a vyzvedávání dětí je dáno nejen polodenní a celodenní docházkou dětí, ale i vzhledem k dalšímu výchovnému programu dětí. Příchody a odchody dětí mimo vymezenou dobu narušují výchovnou práci. Odchod dítěte z mateřské školy v jiném čase je možné po předchozí domluvě rodičů s učitelkou.

Omlouvání dětí: 

Každou nepřítomnost hlásí rodiče ihned učitelce. Omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod., a to telefonicky, nebo prostřednictvím jiného zákonného zástupce dítěte, které do školky dochází.
Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky, zápisem do sešitu vzkazů v šatnách dětí.
Zákonní zástupci musí vždy uvést důvod a předpokládanou délku nepřítomnosti dítěte.
Předpokládaný nástup dítěte po nemoci nahlásí rodiče učitelce předem.
Při příznacích onemocnění dítěte během pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha …) budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k dalšímu zajištění zdravotní péče o dítě.

V oprávněných případech může učitelka požadovat lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas ošetřujícího lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
Při neomluvené absenci dítěte trvající déle než 15 dnů může být dítě z docházky vyřazeno.

Oblečení dětí: 

Děti mají být oblečeny s přihlédnutím k počasí a teplotě v místnosti. Přezouvají se do lehké obuvi, do školy chodí vždy čisté a upravené, nenosí šperky. V kapse mají vždy čisté kapesníčky. K odpočinku se děti převlékají do pyžama, které rodiče vždy v pátekodnášejí domů na vyprání a v pondělí přinášejí nové. Všechny osobní věci musí být podepsány!

Dítě v MŠ potřebuje: 

celé náhradní oblečení, sportovní oblečení na školní zahradu, přezůvky, pyžamo, holínky, pláštěnku, pytel na oblečení (na ramínku), papírové kapesníčky, roušku v sáčku.

Úřední hodiny ředitelky školy – kdykoliv v průběhu dne na základě domluvy.

Konzultační hodiny s učitelkami – na třídních schůzkách, denně v době příchodu či odchodu dítěte do MŠ, dovolují -li to podmínky.
V naléhavých případech si lze domluvit s učitelkou schůzku či konzultaci na určitou hodinu.
Není možné odvolávat učitelky ze třídy či řešit výchovnou problematiku v době, kdy se musí věnovat dětem a odpovídá za jejich bezpečnost.

Po předchozí domluvě lze umožnit návštěvu rodičů či veřejnosti kdykoliv za provozu školy.
Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách pro rodiče v šatnách dětí nebo na webu.
Je v zájmu rodičů pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky MŠ.

Platby v mateřské škole. Zákonní zástupci dítěte jsou ze zákona (školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání) povinni platit úplatu za předškolní vzdělávání.
Platba se netýká dětí, které docházejí do posledního ročníku mateřské školy a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Výše školného je stanovena na 450,- Kč měsíčně.

Placení stravného.
Výše stravného je stanovena ve vnitřním stravovacím řádu mateřské školy.
Rodiče si hradí pouze náklady na potraviny. Stravné se platí dopředu na následující měsíc a to do 20. dne v měsíci.

Výše celodenního stravného je 50,- Kč (dopol. svačina: 13,- Kč; oběd: 24,- Kč; odpol. svačina: 13,- Kč)
Výše celodenního stravného pro děti, které v posledním roce docházky do mateřské školy dovrší 7 let je 59,- Kč
(dopol. svačina: 13,- Kč; oběd: 33,- Kč; odpol.. svačina: 13.- Kč (podle vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování)

Odhlašování obědů musí být provedeno nejpozději do 8.00 hod. odhlašovaného dne.
Zákonní zástupci si mohou po domluvě s učitelkou či kuchařkou v prvním dnu nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd ve školní jídelně do 11.30 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.
Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35 odst. 1 d).

Platby školného probíhají převodem na BU mateřské školy.
Je povinností rodičů platbu v termínu zajistit, a to i v případě, že dítě je pro nemoc či jiné důvody z docházky omluveno.Veškeré informace o platbách školného a stravného rodiče získají u ředitelky nebo vedoucí ŠJ.
Sledujte v šatnách vyvěšené zprávy a informace pro rodiče.

Ukončení docházky dítěte: 

Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ, jestliže:

– dítě bez omluvy nedochází do MŠ nejméně 15 dnů;
– zástupce dítěte závažným způsobem a opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě jsou neúspěšná;
– zákonný zástupce dítěte opakovaně (nejméně 2x) neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování.

Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.
Před rozhodnutím o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole ředitelka nejprve zákonného zástupce na tento krok písemně upozorní.

Základní pravidla bezpečného provozu mateřské školy
Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce dítěte do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte zmocnit další osoby (formulář si vyžádají u učitelky).
Bez písemného pověření nelze dítě vydat nikomu jinému než zákonným zástupcům.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Dítě má právo:

– aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit),
– být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
– na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku …),
– být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí …),
– být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem…).
(Úmluva o právech dítěte)

Práva a povinnosti rodičů: 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá v rámci spolupráce rodiny a předškolního zařízení.


Rodiče mají právo
:

– na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,
– na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
– po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě,
– konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy,
– přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,
– projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy,
– požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ,
– mít k dispozici na požádání školní výchovný plán a s ním spojené veřejné dokumenty, které upravují provoz školy.

Zákonní zástupci mají povinnost:

– respektovat školní a vnitřní řád školy,
– zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ a oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě co nejdříve!
– na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
– informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
– dokládat důvody nepřítomnosti v souladu se školním řádem,
– oznamovat změny údajů vedených ve školní matrice podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a také změny v těchto údajích.

– spolupracovat s MŠ v zajištění klidného a bezpečného prostředí pro děti


Požadavky na zajištění prevence ohrožujících momentů:

– nedávat dětem šperky – prstýnky, řetízky, visací náušnice, přívěsky;
– dávat dětem adekvátní oblečení vzhledem k počasí i možnosti volného a bezpečného pohybu dítěte; nedávat dětem pantofle; dávat takové oblečení, o kterém dítě ví, že se nemusí bát, když jej ušpiní a může mít radost z volného pohybu;
oblečení s funkčním zapínáním (často jsou poškozené zipy); oblečení odpovídající velikosti (např. příliš velká obuv může být příčinou pádu a zranění dítěte, dlouhé tepláky či punčocháče si může dítě přišlápnout a padnout; v zimě dávat dětem obuv se vzorkovanou podrážkou, aby se zabránilo pádu a rukavice (namrzlé kovové předměty);

– podepisovat všechny osobní věci – co není podepsáno, neplatí!

– nedávat dětem do MŠ hračky – především ty, které mohou ohrozit jejich bezpečnost (ostré, kovové hrany, vystřelovací součástky, vytékající baterie, nebezpečí polknutí drobné části …); dále drahé hračky, které jsou zdrojem nedorozumění, konfliktů, závisti mezi dětmi. Hračky si mohou děti do mateřské školy nosit v předem určené "Hračkové dny". Učitel nemůže řešit okolnosti jejich zničení či ztráty;

– Nedávat dětem do pytlů sladkosti, ani jiné potraviny (při tajné konzumaci pochutin může dítě sousto vdechnout).

O všech potravinách, pití, či sladkostech přinesených do MŠ musí učitel vždy vědět!

Sladkosti jsou určeny k rozdělení pro všechny děti, jinak do MŠ nepatří!!!!!!;

– rodiče odpovídají za obsah šatních skřínek a pytlů a při odchodu musí zkontrolovat oblečení (aby nebylo nerozepnuté, poruby, zauzlované tkaničky atd.) a obsah pytlů, kapes dětí (děti si nosí do MŠ nůžky, nožíky, zapalovače aj. nebezpečné předměty);

– zákonný zástupce, který si převezme své dítě a zdržuje se po dobu nezbytně nutnou v objektu školy odpovídá za něj odpovídá a musí se mu náležitě věnovat (př. při nedostatečném dozoru ve třídě, na zahradě může být zraněno i jiné dítě, ničí se také školní vybavení, které má sloužit všem dětem);

– rodiče, kteří vjíždějí do šaten s kočárky, musí mít ohled na ostatní děti a rodiče, kteří se tam pohybují. V době velkého provozu musí nechat kočárek venku, aby nedošlo ke zranění ostatních dětí.

Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace
Záchlumí č.p. 1
34901 Stříbro

Mateřská škola : +420 374 622 746 /+420 773 826 911

Email: materinkazachlumi@zachlumi.cz

Školní jídelna: +420 773 826 911

Ředitelka školy : Veronika Zíková

IČO: 13975285
datová schránka: dx7a3yr

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek.
Publicita


Domů

Created by © 2022 - 2024ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign